ubugome     8  class 8
singular: ubu-
  
(no pl.) revolt, wickedness
revolt    ubugome, umugome, umugararizo
(mild in character) akagūma
(to ~) kugarariza, kugoma, kugūmūka
(against king) kugesera
(to subdue) kugandūra, kugomora, kugomoza
En-En dictionary 
wickedness    ubugararije, ubugesera, ubugome, ubuhūmbu, ubuyobe, ikigabitānyo
En-En dictionary