sucer    suck    (esp. juice out of fruit) kunūnuza
(to eat by sucking only, as candy) kuyongobeza, kuyungubiza
En-En dictionary