ndikebanuye : Immediate Past 1. pers. sing. of:
kwīkebanura (-īkebanuye)     v    to end a conversation
ndikebanuye   phr    goodbye (to a superior)
goodbye    n'agasaga, n'akagaruka, n'agahindukira, n'agahumuza, n'agahwane, n'akababa, n'akaza, n'akabandanya, n'akazoza, buroca, turabonanye, ku Mana, ndakwinyungushuye
(to superior) ndakwikebanuye, ndikebanuye, ndigaranzuye
(to bid) gusēzera
En-En dictionary