lodge    (vi) kurāra, gusēmbēra
(vt) kurāza
(give lodging for several days) gusēmbereza
En-En dictionary 
kurāra (-rāye)     v    1. to spend the night, to pass the night, 2. to lodge
night    ijoro
(to be) kwīra
(to be almost over) gushīra
(e.g. ijoro rishīra ubuca)
(to lodge for the) kurāza
(to spend the ~) kurāra
(to spend the ~ alone) kwīrāza
(to spend the ~ at) kurārīra
(to watch, as watchman) kurārīra
En-En dictionary