kwīhahiriza (-īhahirije)     v    to guard oneself
guard    umurīzi, umurīnzi, umunyezamo, umuzamu (Sw.)
(esp. daytime) umusānzi
(one who stands on ~) umushibamyi
(to ~) kuzigama, kurinda
(to be on ~) kuba māso, kugaba
(oneself) kwihahiriza
(watch over carefully) kugendeza
En-En dictionary