kuzūka (-zūtse)   v    to arise from dead, to be resurrected
izūka   5  class 5
singular: i-,iri-
  
(no pl.) resurrection (from kuzūka)
arise    kuvyūka
(from dead) kuzūka
En-En dictionary 
dead    (to raise from) kuzūra
(to arise from) kuzūka
En-En dictionary 
resurrect    (vi) kuzūka
(vt) kuzūra
En-En dictionary 
rise    (arise from lying) kuvyūka
(of sun) kubāndūka, kurasa (e.g. umutwēnzi urabāndūtse)
(of anything containing leaven) gukuka, gukakama, gututūmba
(from the dead) kuzūka
En-En dictionary 
resurrected    (to be) kuzūka, kuzūrwa
En-En dictionary