kuremereza (-remereje)     v    to make heavy
heavy    (to be) kuremēra, kuriba
(to make) kuremereza
En-En dictionary