kuregetereza (-regetereje)     v    1. to talk a lot, 2. to gossip
gossip    urusaku
(in whispers) ivyōngoreranyo
(to ~) kuregeteranya, gusakuza, kuregeteza, kuregetereza
En-En dictionary 
tattle    (in order to advance oneself) gusebana, kuregetereza, kuregeteranya
En-En dictionary