kuregeteranya (-regeteranije)     v    to gossip, to tattle-tale
gossip    urusaku
(in whispers) ivyōngoreranyo
(to ~) kuregeteranya, gusakuza, kuregeteza, kuregetereza
En-En dictionary 
tattle    (in order to advance oneself) gusebana, kuregetereza, kuregeteranya
En-En dictionary