kuraganira (-ye)  v     to promise
 kuraganira : Simple Present 9.class sing. of:
kugānīra (-riye)  v     to converse
promise    indagano, umuhāngo, iragi, isezerano
(to ~) kuraganira, gusezerana, kuragana
(to fail to keep) gutēzūra
(to fail to give what one has promised) kugaramāngira
(to ~ and then pretend you haven't) kwiyobagiza
(result of failure to keep ~) urudubi