kumenyēra (-reye)  v     1. to be accustomed to, 2. to do a thing habitually
 kumenyera : short form (without augment) of...
ukumenyēra  9     1. experience, 2. knowledge, 3. skill
kumenyerana (-nye)  v     to get acquainted with each other, to get accustomed to each other
accustomed    (to be) kumenyēra, kumogorera
(to get ~ to each other) kumenyerana
do    (to) kugira, gukora
(again) kwongera
(always) kwāma, guhora
(anyhow, in spite of) gupfa
(continually) kwāma, guhora
(the dishes) kwoza ivyombo
(even more) kurushiriza
(first) kubānza, gushūza
(forcefully) kwīhanukīra
(habitually) kumēnyera
(have too much to ~) kurēngerana
(the impossible) gufyidikīra
(~-it-yourself) ukugira utugenegene
(housework) kugora
(one's duty) gushimika
(quickly) gukwākwānya, gushōka, gusobaganya, gusūriranya, gutebūtsa
(quickly and carelessly) kuraha
(quickly without thinking) gusimbagurika
(~ not) -ōye (verb without infinitive)
(reluctantly) kwīyumānganya
(a sloppy job) kurēngagiza
(something alone) kwīgūnga
(something by oneself without authority) kwigenera
(something that causes pleasure or amazement) gusamāza
(that which you declared you would not ~) kwīrahuruza
(two things at once) kubāngikanya
(unwillingly) kugoyagoya
(unwillingly and complainingly) kunyinkira
(the washing up) kwoza ivyombo
habitually    (to do) kumenyēra
knowledge    ubwēnge, inkenuzo, ubumenyi, ukumenyēra
skill    ubuhizi, ukumenyēra
(special) umwūga
acquainted    (to be ~) kumenya
(to be ~ with) kumenyera
(to be ~ with each other) kumenyerana
experience    (knowledge) ukumenyēra