kugwīra isari (-gwīriye)   phr    to faint with hunger