kuguba (-guvye)     v    to hide and wait for hunter (animal), to lie in wait
hide    (vi) gufuba, kwinyegeza, kwīhisha, kunyegera
(vt) guhisha, kunyegeza, kuzimanganya
(and wait for hunter, of animal) kuguba
(behind) kwīkīnga
(in a corner) kwīyagiriza
(oneself) kubūndabūnda
(one's thoughts) gufobeka
(the truth) kwiyobagiza
(to have nothing to ~) gutobora
En-En dictionary