igihūnda (ibi-)     4  class 4
singular: iki-,ic-
plural: ibi-,ivy-
  
dry banana leaves
 igihunda : Prefixless Present 2.class plural with 4.class sg. object of:
guhūnda (-hūnze)     v    1. to wear many clothes, 2. to form grains
banana    igitōke, igitōki, umuneke
(plantation) urutoke
(one or one hand of) umuhānyu
(ripe) umuhwi, umuneke
(kinds of) ikinyamunyu, igisamunyu
(beer banana) igipaca
(lady-finger) akamaramasenge
(red banana) igisukari
(bark of tree) igihubahuba
(beer) urwārwa
(sweet drink) umutobe
(leaf, green) umutōto
(leaf) ikirere
(leaf, dry) ihuba
(leaves, dry) igihūnda, ibihūndahūnda
(center of leaf) ikigongo-gongo
(leaves, knife for cutting) urugombōzo
(young shoot) umutsīnda
(trunk after stalk is cut) igitumbatumba
(to cut leaves) kugombōra
(to cut from stalk) guhānyura
(to cut stalk) gutūmbūra
(to remove dry leaves) gutūtūra
(to squeeze juice from) kugana, kuvuguta
En-En dictionary 
leaf    ibabi, ikibabi
(banana, dry) ihuba, igihūnda
(banana, green) umutōto
(central part of banana ~) ikigongogongo
(bean) umukubi
(pumpkin) umusoma
(used for perfume) imbazi
En-En dictionary