humble    gucisha bugufi
(to be) kwicisha bugufi, kwīyorosha
(to be ~ ostensibly, but not in reality) kwīyorobeka
En-En dictionary 
kwīyorobeka (-īyorobetse)     v    1. to be humble or good ostensibly but not in reality, 2. to be a hypocrite
kwīyorosha (-īyoroheje)     v    1. to remain still, quit, 2. to be humble
ostensibly    (to be humble or good ~ but not in reality) kwīyorobeka
En-En dictionary 
-gufi     adj    1. short, 2. low, 3. shallow
gucisha bugufi to humble