haruguru     adv    toward the top, higher up, inner room
higher    (to put) gukiriza
(up) haruguru
En-En dictionary 
inner room   haruguru
En-En dictionary 
room    ikibānza, umwānya
(in house) icūmba, urusīka, igisīka
(inner) haruguru
En-En dictionary 
there    ngaho, aho
(~ is, ~ are) hari
(down there) hēpfo
(over there, fairly near) harya
(up there) haruguru
(way over there) harīya
En-En dictionary 
toward    (the top) haruguru
(to be looking) gutūmbēra
(to go) kwerekera, kwerekeza
(to direct ~) kwerekeza
(to look) kwerekera
En-En dictionary 
up    hejuru
(higher) haruguru
(there) haruguru
(to lift) gukiriza
(to look straight) kurarama
En-En dictionary 
 haruguru found in: Imigani (tales)
Umugani 33   Akenese, uko kaje
Umugani 50   Ihebe n'imfyisi