gutīnyūka (-tīnyūtse)     v    to dare, be fearless
dare    kurīndūka, gutīnyūka, kwūbahuka
En-En dictionary 
fearless    (to be) guhangāra, kurīndūka, gushirukanya, gushira amanga, gutīnyūka
En-En dictionary