gusukiranya (-sukiranije)     v    1. to add, 2. to mix together
add    kugereka, kugerekeranya, gusukiranya, gutēranya
(little by little) gutororokanya
(to what one has) gusorōra
En-En dictionary 
mix    (vt) gutēranya, kuvānga, kuvāngavānga, kuvurūnga
(dough) gucūmba
(things up and pack them down together) gukanjagura
(thoroughly) gucucuma
(together) gusukiranya
(up) kuzīkuruka
(up thoroughly) gusobanganya
En-En dictionary