gushangashirwa (-shangashiwe)     v    to be sorrowful, angry, exasperated
angry    (to be) kuraka, kurakara, gupfūhagushangashirwa
(to be very) kujīngitwa
(because of accusation) gushungumirwa
(to suddenly get ~, when one has been talking nicely) kugangabuka
En-En dictionary 
exasperated    (to be) kujīngitwa, gushangashirwa
En-En dictionary 
sorrowful    (to be) gushangashirwa
En-En dictionary