gushāhura (-ye)  v     to castrate, make sterile
castrate    (to) gukona, gushāhura
(castrated male) inkone
sterile    (to be) kugūmbaha, guhona
(to make) gukona, gushāhura