gukariha (-karishe)     v    1. to be sharp (instrument), 2. to be bitter
 gukariha : Narrative Tense 9.class sing. of:
kuriha (-rishe)     v    to pay, to make amends, to repay, make restitution
bitter    (to be) kubīha, gukara, gukariha, kurura
(~ flavour, to taste) kururirwa
(anything ~) ibāmba
(not ~, esp. of manioc) -horo
En-En dictionary 
sharp    (instrument, person) inkazi
(to be, instrument) gutyara, gukariha
(taste) gukara
En-En dictionary