gukanguka (-kangutse)     v    1. to wake up (vi), 2. to jump
awaken    (vi) kwīkangura, gukanguka
(vt) gukangura
En-En dictionary 
jump    (to) gusīmba, gusimbagurika
(about) gukinagira
(from above) gushunguruka
(in one's sleep) guhahamuka, kurandamuka
(in surpise) guhahabuka
(in surprise or when awakened) kuzanzamuka, gukanguka
(up and run quickly) kwūbuka
(when stung or bitten) gushikurwa
(with fear, heart) guhahama
En-En dictionary 
wake    (up, vi) gukanguka, kwīkangura
(vt) gukangura
En-En dictionary 
 gukanguka found in: Kirundi I (Study lessons)
lesson 89   Not Yet Tense