gucuruza (-curuje)     v    to trade
trade    (to ~) gucuragiza, gucuruza, kudāndaza, guhānjura, gukāba
(butter for other things) kumadika
(one article for another) kuguza
En-En dictionary