gucunaguriza (-cunagurije)     v    1. to persist, 2. question carefully
examine    gucaca, gucunaguza, gucunaguriza, gupīma, gusūzuma, guhwebutsa, kurāba
(to look intently at) kwihweza
(in prospect of bying) kugaragura
En-En dictionary 
question    (to ask) kubaza
(to ~ in sense of examine) gucaca
(to ~ carefully) gucunaguza, gucunaguriza
(to ~ so strongly that one dares not deny again) kujīnjibura
En-En dictionary