gucucuma (-cucumye)     v    to stir, mix thoroughly
mix    (vt) gutēranya, kuvānga, kuvāngavānga, kuvurūnga
(dough) gucūmba
(things up and pack them down together) gukanjagura
(thoroughly) gucucuma
(together) gusukiranya
(up) kuzīkuruka
(up thoroughly) gusobanganya
En-En dictionary 
stir    gucucuma, kuvānga, kuvāngavānga, kuvurūnga
(around) gucambagirana
(in one's sleep) guhahamuka
(porridge) gushigisha
(up trouble) kugūmūka
En-En dictionary