buroca : -ro- Future 8.class sing. of:
guca (-ciye)   v    1. to cut, to sever, 2. to rip off, 3. to break, 4. to reach menopause, 5. to pass through (used in many idioms)
 buroca : -ro- Future 8.class sing. of:
guca (-keye)     v    1. to be day, to dawn, 2. to be clean, pure
bwakeye good morning
buroca     phr    goodbye
goodbye    n'agasaga, n'akagaruka, n'agahindukira, n'agahumuza, n'agahwane, n'akababa, n'akaza, n'akabandanya, n'akazoza, buroca, turabonanye, ku Mana, ndakwinyungushuye
(to superior) ndakwikebanuye, ndikebanuye, ndigaranzuye
(to bid) gusēzera
En-En dictionary