buntu : short form (without augment) of...
ubuntu     8  class 8
singular: ubu-
  
1. grace, generosity, 2. free (yampaye ku buntu)
buntu     adj    human
free    ku buntu
(e.g. yampaye ku buntu)
(to ~, to clear) kugobōtora
En-En dictionary 
generosity    ubuntu
En-En dictionary 
grace    ubuntu
En-En dictionary 
human    buntu
(human being) umuntu
En-En dictionary 
altruism    akagōngwe, ubukūndanyi, ubuntu
En-En dictionary