amarōnko    5    acquisitions, possessions
acquisitions    amarōnko
En-En dictionary 
possessions    umurēngera, itūnga, imbombovu, ubutunzi, amarōnko
En-En dictionary 
 amaronko found in: Imyibutsa (proverbs)
Umwibutsa 93   Amaronko menshi aziba amatwi....