amaraso    5    (no sing.) blood
ukuva amaraso   phr    bleeding
kuva amaraso (-vuye)   phr    to bleed
ukubura amaraso   phr    anemia
anemia    ukubura amaraso, indwara yo gukama amaraso
En-En dictionary 
artery    umutsi mvomezi
(pulmonary) umutsi ujana amaraso mu mahaha
En-En dictionary 
bleed    kuva amaraso
(to death) gutetera
En-En dictionary 
bleeding    ukuva amaraso
En-En dictionary 
blood    amaraso
(clot) umugoma
(of same blood) ubura
(of cow, drawn out to drink) ikiremve
(spurting of) umupfūnda
(~ circulation) itembera ry'amaraso
(~ transfusion) ugutera amaraso
(~ vessel) umutsi
En-En dictionary 
hemorrhage    kuva amaraso
(from nose) umwūna
(of woman) ubutīnyānka
En-En dictionary 
transfusion    (of blood) ugutera amaraso
En-En dictionary 
 amaraso found in: Kirundi I (Study lessons)
lesson 19   Class 5 i–, ama– & Continuous present
lesson 50   Reading Lesson
lesson 99   Uses of Prepositional Form
lesson 101   Reading Lesson
 amaraso found in: Imigani (tales)
Umugani 20   Igitoke
 amaraso found in: Music & Lyrics
Music    Amaraso Yawe
Music    Why