aboutir    lead    (to) kwōsha, kurōngōra
(a discussion) kuremesha ikiganiro
(esp. cows) gucūra, kuyobora, gushorera
(animals to drink) gushōra
(astray) guhuvya, kuzimiza
(cows to pasture) guturutsa
(to attack) kugomora
(out, to show the way to one who is lost) kuzimurura
En-En dictionary